ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy (...)”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy (...)”

Szczegóły informacji

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy (...)”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt.1 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Nidzicki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2021/BZP 00124068/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-30 12:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-30 12:45:00

Ogłoszono dnia: 2021-07-22 przez

Treść:

1. Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem pzp24.pl pod adresem: https://powiatnidzicki.logintrade.net/
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z pzp24.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu pzp24.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://powiatnidzicki.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem pzp24.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem pzp24.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem pzp24.pl do danego wykonawcy.
6. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały określone zostały określone w § 16.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony