Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Data udostępnienia: 2024-05-29

Ogłoszono dnia: 2024-05-29

Termin składania dokumentów: 2024-06-11 15:30:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Zarząd Powiatu Nidzickiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie wykształcenie wyższego;
  2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po 17 czerwca 2024 r.
- umowa o pracę na okres 6 lat

V. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, a w przypadku gotowości wykonywania zawodu medycznego dokument potwierdzający to prawo;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6) oświadczenia kandydata:
a) o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu zajmowania stanowiska dyrektora podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą, a w przypadku gotowości wykonywania zawodu medycznego oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub ograniczenia wykonywania prawa zawodu,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
d) o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
e) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Nidzicy z klauzulą informacyjną stanowiącą  załącznik do niniejszego ogłoszenia;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-11 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane konkursem dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nidzicy I piętro pokój nr 31 od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Nidzicy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica. Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”.
 
Termin złożenia dokumentów upływa dnia 11 czerwca 2024 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w formie telefonicznej na numer telefonu podany przez kandydata w złożonej ofercie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-29 12:31:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-29 12:37:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 15:08:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
387 raz(y)