ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

Data udostępnienia: 2022-09-14

Ogłoszono dnia: 2022-09-14

Termin składania dokumentów: 2022-09-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Starosta Nidzicki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane specjalności: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe lub specjalności wojskowe, administracja, prawo,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość przepisów o zarządzania kryzysowym,
 • znajomość przepisów o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość przepisów o stanie wyjątkowym,
 • znajomość przepisów o stanie klęski żywiołowej,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 • znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nidzicy,
 • znajomość Statutu Powiatu Nidzickiego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel),
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wskazane ważne poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi                        m. in. do klauzuli „poufne”,
 • samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy z zespole oraz kształtowania kontaktów                                  z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
 • umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
 1.  obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Nidzickim,
 2.  dokonywanie bieżącej oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństw obywateli na  terenie powiatu.
B. W zakresie spraw obronnych:
 1. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów planowania i programowania obronnego w tym: planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, kart realizacji zadań, ankiet Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
 2. przygotowania Powiatu w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania Akcji Kurierskiej, w tym opracowywanie i aktualizacja dokumentów(planów) Akcji Kurierskiej,
 3. organizowanie i funkcjonowanie systemu kierowania obronnością w Powiecie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania, w tym opracowywanie, prowadzenie i aktualizowanie dokumentów stanowiska kierowania (SK), stałego dyżuru (SD),
 4. organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
 5. przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności poprzez reklamowanie osób od pełnienia czynnej służby wojskowej,
 6. planowanie i składanie wniosków do właściwych organów samorządu terytorialnego na świadczenia osobiste i rzeczowe dla potrzeb Starostwa, zabezpieczenia poboru oraz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych państwa,
 7. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz organizacji akcji kurierskiej na terenie Powiatu,
 8. opracowywanie, prowadzenie i aktualizowanie planu przygotowań publicznej
  i niepublicznej służby zdrowia w Powiecie na potrzeby obronne państwa.
C. W zakresie spraw wojskowych oraz kwalifikacji wojskowej:
 1. organizacja kwalifikacji wojskowych i działalności komisji kwalifikacyjnej,
 2. orzekanie o sprawach wojskowych,
 3. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny.
D. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarzadzania Kryzysowego,
 2. uzgadnianie gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 3. planowanie i obsługa posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 4. przygotowanie powiatowych ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.             
E. W zakresie obrony cywilnej:
 1. opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Powiatu” oraz opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej,
 2. tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla powiatowego, oraz współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań oraz odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
 3. zapewnienie funkcjonowania łączności radiowej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  i Starosty Nidzickiego,
 4. zapewnienie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach,
 5. przygotowywanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy,
 6. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 7. prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
 8. prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
 9. planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia oraz współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
 10. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
F. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. prowadzenie Kancelarii Niejawnej,
 2. prowadzenie stosownych dzienników i rejestrów dotyczących informacji niejawnych.
G. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych, zgromadzeń i wydawaniem stosownych zezwoleń.
 
H. Planowanie i prowadzenie kontroli problemowych w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy (bez windy).
 
Z wybranym kandydatem pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  świadectw pracy,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku ubiegania się o stanowisko przez osobę niepełnosprawną,
 • podpisane oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-28 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, w terminie do dnia 28 września 2022 r. do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Inspektor w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatnidzicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23,  I piętro.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony