ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2021-11-16

Ogłoszono dnia: 2021-11-16

Termin składania dokumentów: 2021-12-02 00:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Starosta Nidzicki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalnościach: administracja, stosunki międzynarodowe,
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo prasowe,
 • znajomość przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych  rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów o stowarzyszeniach,
 • znajomość  programów komputerowych (WORD, EXCEL),
b. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy;
 • łatwość pisania i swoboda wypowiedzi;
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole;
 • zaangażowanie w wykonywane działania;
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów;
 • znajomość języka angielskiego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. współtworzenie i realizacja polityki informacyjnej Powiatu Nidzickiego;
 2. reprezentowanie Starosty/Starostwa w środkach masowego przekazu;
 3. kreowanie oraz dbanie o dobry wizerunek medialny Powiatu Nidzickiego;
 4. obsługa i udział w imprezach powiatowych;
 5. prowadzenie stałego monitoringu mediów i odpowiedź na krytykę prasową;
 6. prowadzenie archiwum prasowego, gromadzenie publikacji prasowych i innych dotyczących Powiatu Nidzickiego;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju Powiatu;
 8. gromadzenie informacji o Powiecie i przygotowywanie materiałów promujących Powiat, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie;
 9. promowanie potencjału gospodarczego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą;
 10. organizacja spotkań z przedstawicielami gmin, powiatów w zakresie promocji społeczno – gospodarczej;
 11. przygotowywanie organizacyjne spotkań i wizyt;
 12. przygotowywanie i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych w trybach uproszczonych;
 13. gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
 14. obsługa platformy przetargowej Logintrade.net;
 15. analiza zamówień udzielanych w trybach innych niż tryby podstawowe;
 16. wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
 • środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej, częste kontakty z przedstawicielami szkól i placówek oświatowych,
 • praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Z wybranym kandydatem pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  świadectw pracy,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku ubiegania się o stanowisko przez osobę niepełnosprawną,
 • podpisane oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-02 00:00:00
b. Sposób:
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, w terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 1200, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – inspektor w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-16 13:06:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-16 13:15:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-16 13:17:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony