ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe. Drukuj informacjęSprawa: Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe.

Szczegóły informacji

Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2013-02-18 11:00:03

Termin załatwienia

do 14 dni od chwili złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

Osoba kontaktowa

Sabina Adamowska - Krupa

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro nr 43b

Telefon kontaktowy

89 625 82 07

Adres e-mail

sabina.adamowska@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro nr 43b

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o wpis do rejestru zawierający:    
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
2) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
3) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
4) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
5) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
6) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
7) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
8) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
9) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
- Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody t.j.:
a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
- W przypadku wpisu do rejestru gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi do wniosku załącza się kopię zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania zwierząt oraz sprowadzania ich z zagranicy.
- Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
• formularz wniosku o rejestrację (plik do pobrania lub wyrejestrowanie )
• jeśli zakupu dokonano w kraju, należy załączyć wypis z rejestru otrzymany od poprzedniego właściciela.

Czas realizacji

14 dni

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:
1) 26 zł - za czynności związane z wpisem do rejestru
2) 17 zł - za wydanie zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu z rejestru

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Uwagi

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru,
 2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt,
 3. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
 4. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt,
 5. W Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
  - ogrodów zoologicznych,
  - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami, 
  - czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 6. Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest:
  -  zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo
  -  zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
  -  dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
  -  inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE),
 7. Lista zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl, szukaj: przepisy w sprawie CITES
Lista gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii I i II zamieszczona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Podstawa prawna

Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   w związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony