ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓWDrukuj informacjęSprawa: POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Szczegóły informacji

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2009-02-19 08:39:45

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Anna Mróz

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b.

Telefon kontaktowy

89 625 82 07

Adres e-mail

anna.mroz@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty:
Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, który powinien zawierać  informacje zgodne z art. 184 ust. 2, 2b i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3) informację o tytule prawnym do instalacji,
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ww. ustawy,
15) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Wniosek dodatkowo powinien zawierać następujące informacje:
 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
 
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. oświadczenie zawierające informacje o wielkości prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 5. informację o tytule prawnym do terenu, na którym magazynowane będą odpady (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
 6. w przypadku pozwolenia na wytwarzanie z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 21, art. 72 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 7. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 8. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: za przestępstwa przeciwko środowisku, będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny- w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
 1. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą-2 011,00 zł,
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców- 506,00 zł,
 3.  pozostałe-506,00 zł- zgodnie z częścią III pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zapłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, albo przelewem na konto PKO BP O/Ostróda Nr 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nidzickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

Art. 180 ust. 3, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 378 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony