ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIADrukuj informacjęSprawa: ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2009-02-19 08:16:58

Termin załatwienia

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Osoba kontaktowa

Anna Mróz

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b.

Telefon kontaktowy

89 625 82 07

Adres e-mail

anna.mroz@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia.
  2. Zgłoszenie sporządzone zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e) wielkość i rodzaj emisji,
f) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
g) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  1. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
a) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności),
b) numerze REGON prowadzącego instalację,
c) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW,
d) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne,
e) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne,
f) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych,
g) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.,
h) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
  1. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
a) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
b) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
  1. W przypadku zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne należy skorzystać z formularza zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia zawiera szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
  2. Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
  3. Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

 
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty

 
Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia- 120,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zapłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, albo przelewem na konto PKO BP O/Ostróda Nr 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nidzickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Podstawa prawna

Art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
« powrót do poprzedniej strony