ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: POZWOLENIA ZINTEGROWANEDrukuj informacjęSprawa: POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Szczegóły informacji

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2009-02-13 08:23:53

Termin załatwienia

- w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Anna Mróz

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b.

Telefon kontaktowy

89 625 82 07

Adres e-mail

anna.mroz@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b

Wymagane Dokumenty

Wniosek zgodnie z art. 184 ust. 2 i 4 oraz art. 208 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.) powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
1) informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:
a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
c) proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
d) proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
e) proponowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 2 i 3, wskazujące spełnienie określonych w tych przepisach wymagań;
3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją.

Wniosek przedkłada się w dwu egzemplarzach.

Do wniosku dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
3) kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.

Czas realizacji

- w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Opłaty

1. Opłata rejestracyjna.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej wyliczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia      17 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Opłatę należy wnieść na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
BGK III O/Warszawa
76 113 0 1062 0000 0109 9520 0010
2. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  1. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą-2 011,00 zł,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców- 506,00 zł,
  3.  pozostałe-506,00 zł- zgodnie z częścią III pkt 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zapłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, albo przelewem na konto PKO BP O/Ostróda Nr 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 181 ust.1 pkt 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony