ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZGŁOSZENIE SPRAWY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCIDrukuj informacjęSprawa: ZGŁOSZENIE SPRAWY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE SPRAWY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. budownictwa)

Ogłoszono dnia: 2008-12-04 16:00:32

Termin załatwienia

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Osoba kontaktowa

Karolina Łabaszewska, Dominika Kosmala, Magdalena Ławicka,

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
II piętro, pokój 41

Telefon kontaktowy

89 625 82 11

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

1. Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania,
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów załączonych do wniosku,
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
II piętro, pokój 41

Wymagane Dokumenty

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1)opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2)zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4)zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5)w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust.1 pkt 2 (dotyczącą podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń) – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6)w zależności od potrzeb –pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
7)w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 
Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Czas realizacji

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Opłaty

17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy,
3. poświadczone notarialnie upoważniające do odbioru dokumentów z urzędu oraz ich odpisy i wypisy,

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nidzicy PKO BP SA 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993  lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Pl. Wolności 1 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wnosi się do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nidzickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
- podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń;
- podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę –rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia –do zgłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust.2–3.
 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów
     sąsiednich

Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony