ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMIDrukuj informacjęSprawa: HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Szczegóły informacji

HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2017-11-06 14:53:30

Termin załatwienia

-

Osoba kontaktowa

Anna Mróz

Miejsce załatwienia

ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica pokój nr 40, nr 41, nr 43b, II piętro

Telefon kontaktowy

89 625 8207

Adres e-mail

sekretariat@powiatnidzicki.pl

Miejsce odbioru

ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica pokój nr 40, nr 41, nr 43b, II piętro

Uwagi

Na podstawie art. 101 d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.) starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez:
 1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.,
 2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1,
 3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,
 4. w razie potrzeby - wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a. ww. ustawy oraz sporządza wykaz potencjalnych zanieczyszczeń.
 
Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789, z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
Zgłoszenie, winno zawierać:
 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
 2. adres i numer działki ewidencyjnej,
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy      historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147 a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.
 
Szczegółowy zakres informacji w tym m.in. rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń oraz co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
 
 
Zgodnie z art. 101 e ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.
Zgłoszenie winno zawierać:
 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby,
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej,
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko  oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. 
 
Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Nidzickiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 
Zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub na adres e-mailowy: sekretariat@powiatnidzicki.pl.
Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony