Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Program "Aktywny Samorząd"

Szczegóły informacji

Aktywny Samorząd

Informacja ogłoszona dnia 2015-02-20 13:32:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29.01.2015 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2015 rok.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

a.       Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b.       Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c.       Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

d.       Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

e.       Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

f.        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I  -  od dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Modułu II:

 - od dnia 02 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- od dnia 01 września do dnia 30 września 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644, dok.html -zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

-        posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-        pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

-        posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

-        aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)       700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

2)       500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3)       300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

 

 

 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem             w ramach programu

 

 

Wnioskodawcy zatrudnieni:

 

 

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

 

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

 

 

15%

 

 

x

 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

 

65% *

50% *

     
     
     

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

-        stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

-        stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy            o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

-        działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),

-        działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

1.       każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie              w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 

-        „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-        „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-        pilotażowy program „Aktywny samorząd”

 

2.       wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

 

3.       decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy kompetencji realizatora programu,

4.       wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki          w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje                z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

-        dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

-        decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),

-        kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

-        decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

 

20.02.2015

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy           o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

13.03.2015

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

30.03.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

31.05.2015

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.

30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków         w ramach programu

31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

 

Link do wiadomości: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2624,Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazu.html

Link do kierunków działań i warunków brzegowych AS 2015: (pobierz plik Kierunki działań i warunki brzegowe)

Źródło: PFRON Warszawa www.pfron.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta 13 lub tel. 89 625 14 36 w godz. 7.30-15.30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kowalkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-20 13:16:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-20 13:32:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29785 raz(y)