ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
135/407/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
135/406/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Nidzicy raportu o stanie powiatu
Nr aktu prawnego
134/405/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2022 roku
Nr aktu prawnego
134/404/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
134/403/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nidzickiego w zakresie związanym z przygotowaniem i złożeniem dokumentacji projektowej w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Nr aktu prawnego
133/402/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
133/401/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
133/400/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji