ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Program "Aktywny Samorząd"

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktywny Samorząd

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29.01.2015 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2015 rok.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

a.       Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b.       Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c.       Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

d.       Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

e.       Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

f.        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I  -  od dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Modułu II:

 - od dnia 02 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- od dnia 01 września do dnia 30 września 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 

Uwaga Studenci – moduł II

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644, dok.html -zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

-        posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-        pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

-        posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

-        aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 8-16 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)       700 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

2)       500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3)       300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

 

 

 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 

 

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem             w ramach programu

 

 

Wnioskodawcy zatrudnieni:

 

 

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

 

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

 

 

15%

 

 

x

 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

 

65% *

50% *

     
     
     

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

-        stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

-        stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy            o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

-        działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),

-        działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

1.       każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie              w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 

-        „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-        „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-        pilotażowy program „Aktywny samorząd”

 

2.       wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

 

3.       decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy kompetencji realizatora programu,

4.       wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki          w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje                z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Przypominamy również, że:

-        dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

-        decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),

-        kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

-        decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

 

20.02.2015

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy           o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

13.03.2015

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

30.03.2015

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

31.05.2015

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.

30.09.2015

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków         w ramach programu

31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

 

Link do wiadomości: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2624,Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazu.html

Link do kierunków działań i warunków brzegowych AS 2015: (pobierz plik Kierunki działań i warunki brzegowe)

Źródło: PFRON Warszawa www.pfron.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta 13 lub tel. 89 625 14 36 w godz. 7.30-15.30.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kowalkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-20 13:16:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-20 13:32:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Aktywny samorząd” Moduł I

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I - od dnia 16 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.;

- Moduł II (dawny Program Student) – od dnia 02 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

Moduł I obejmuje 4 obszary:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie, montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - Likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społ. informacyjnym:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – Likwidacja bariery w poruszaniu się:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Adresatami są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieni. W przypadku Obszaru A osoba z dysfunkcją narządu ruchu. Obszar B – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku (tylko stopień znaczny). Obszar C – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Obszar C Zadanie nr 3 i 4 – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 Moduł II (dawny Program Student II), którego celem głównym jest dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkołach policealnych, kolegium, szkole wyższej lub mające wszczęty przewód doktorski.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 oraz na stronie http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/324/Program__Aktywny_Samorzad/. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie przyjmowania wniosków w przypadku Modułu I. Przyjmowanie wniosków w przypadku modułu I od dnia 16 czerwca 2014 r. do dnia 30 sierpnia 2014 r. ( wcześniej było do 30 września 2014 r.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Maciak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-04 14:40:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-04 14:46:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Aktywny samorząd” Moduł II

Akapit nr 1 - brak tytułu

  

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd” Moduł II (dawny Program Student II), którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwa osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji na poziomie wyższym.

Program jest finansowany ze środków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nidzicy.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie
  w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
 • STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 • pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

 • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
 • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 oraz na stronie http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/324/Program__Aktywny_Samorzad/. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Maciak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-04 13:26:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-04 13:26:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »