ˆ

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-04 09:50:01 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

    Kierownik Wydziału - Agnieszka Szczepkowska  
 
 
Pokój nr 40, tel.: 89 625 31 13, email:
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
Lidia Walewska - inspektor- sprawy budownictwa nr 41  89 625 82 11  
 Łukasz Pietrowicz - podinspektor - sprawy budownictwa nr 41  89 625 82 11
Anna Mróz - inspektor - sprawy ochrony środowiska nr 43b 89 625 82 07 anna.mroz@powiatnidzicki.pl
Sabina Adamowska - Krupa - inspektor -sprawy ochrony środowiska nr 43b 89 625 82 07 sabina.adamowska@powiatnidzicki.pl
  
 

Akapit nr - brak tytułu

Do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska należy:
1. W zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane:
1) wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektów budowlanych,
2) stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiana pozwolenia na budowę,
3) wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót rozbiórkowych,
4) przyjmowanie zgłoszeń o:
a) zamiarze wykonywania robót budowlanych i o zamiarze budowy obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
b) zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
c) zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
5) przenoszenie pozwoleń na budowę na innego inwestora,
6) przygotowywanie opinii w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na etapie ich sporządzania i zatwierdzania oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
7) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
8) wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i ich wyposażeń technicznych,
9) wydawanie dzienników budowy,
10) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i napisów,
11) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
12) określanie warunków działalności budowlanej lub zarządzenie usunięcia, uporządkowania lub przebudowy budynków na terenie zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
13) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu nieruchomego dobra kultury, w razie zaistnienia obawy jego zniszczenia lub uszkodzenia,
14) wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego,
15) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie właściwości Starosty,
16) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
17) wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót przygotowawczych lub robót budowlanych,
18) stwierdzenie wygaśnięcia i uchylenie pozwolenia na budowę,
19) uzgadnianie linii zabudowy i elewacji obiektów budowlanych projektowanych na terenach zamkniętych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
20) uzgadnianie przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
21) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
22) opiniowanie projektów budowlanych budowy lub rozbudowy drogi, dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,
23) udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. W zakresie wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska:
1) opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska,
2) wydawanie pozwoleń:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
4) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwoleń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
5) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
6) wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego oraz decyzji o nałożeniu na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
7) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty.
3. W zakresie wynikającym z ustawy o odpadach:
1) opracowywanie powiatowego planu gospodarki odpadami,
2) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
3) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) transportu odpadów,
c) odzysku odpadów,
d) unieszkodliwiania odpadów,
5) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
6) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów i wydawanie decyzji udzielających zgody na zamknięcie składowiska odpadów,
7) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością postępowania z odpadami przez posiadaczy odpadów, którym wydano stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
4. W zakresie wynikającym z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
1) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
5. W zakresie wynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko:
1) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
6. W zakresie wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze:
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym
wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m³ rocznie, bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
2) ustalanie opłaty eksploatacyjnej w wypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie wydobywania kruszywa bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
3) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
4) przyjmowanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej,
5) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
6) prowadzenie archiwum geologicznego.
7. W zakresie wynikającym z ustawy Prawo wodne:
1) prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych nie będących wodami granicznymi lub śródlądowymi drogami wodnymi,
2) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
a) szczególne korzystanie z wód,
b) wykonywanie urządzeń wodnych,
3) prowadzenie kontroli w zakresie wydanych pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód,
4) ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
5) zatwierdzanie statutu spółek wodnych,
6) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
8. W zakresie wynikającym z ustawy o rybactwie śródlądowym:
1) wydawanie kart wędkarskich,
2) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
3) przygotowywanie wniosków w celu utworzenia przez radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej lub wyrażenia zgody na utworzenie przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa – Społecznej Straży Rybackiej.
9.W zakresie wynikającym z ustawy Prawo łowieckie:
1) wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich polnych,
2) naliczanie czynszu dzierżawnego i jego rozdysponowanie pomiędzy nadleśnictwami i gminami,
3) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,
4) wydawanie zezwoleń na odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
10. W zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
1) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
2) naliczanie opłat za wyłączanie gruntów rolnych i ich waloryzacja,
3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu w tym ustalanie w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji za zakończoną,
4) uzgadnianie w formie postanowień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem ochrony gruntów rolnych.
11. W zakresie wynikającym z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
1) sprawdzanie udatności zalesionych gruntów,
2) naliczanie ekwiwalentów dla właścicieli upraw leśnych,
3) rozliczanie wniosków o przyznanie przez ARiMR środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów.
12. W zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody:
1) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych,
2) naliczanie opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów,
3) rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej.
13. W zakresie wynikającym z ustawy o lasach:
1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) powierzanie nadleśniczym Lasów Państwowych w drodze porozumienia prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji,
3) zapewnienie środków na prowadzenie spraw z zakresu nadzoru,
4) wydawanie decyzji zezwalających na przedwczesny zrąb drzewostanu leśnego,
5) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
6) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny,
7) zlecenie wykonania planów urządzania lasów należących do osób fizycznych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu,
8) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku po zalesieniu gruntu rolnego oraz wnioskowanie z urzędu o jego przekwalifikowaniu na grunt leśny jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
« powrót do poprzedniej strony