ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nidzica, dnia 9 listopada 2016r.
OZK.524.2.2016
 
OGŁOSZENIE
WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU NIDZICKIEGO W ROKU 2017
 
Zarząd Powiatu Nidzickiego na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2017. Uwaga: Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej / podmiotu i musi być zgodna z zapisami statutu lub z innym dokumentem.
 
1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2017 roku.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji). Baza prowadzona będzie przez Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
4. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie reprezentują organizacji / podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
 • mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacje projektów;
 • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
5. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Nidzicki na rok 2017, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
- pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
- faxem:
nr faxu 89 625 32 79
- e-mailem:
do dnia 16 listopada 2016 roku.
 
Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu w Nidzicy dokona wyboru przedstawicieli ww. podmiotów do Komisji Konkursowej.
Wybrani członkowi Komisji zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie.
Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatnidzicki.pl/274/Wspolpraca_z_organizacjami_pozarzadowymi/ W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy tel. 89 625 6972,
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-09 15:14:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-09 15:15:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-22 10:23:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015r. poz. 1255) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia „mobilnego” punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-26 08:36:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-26 08:44:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07 10:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie art.18 ust.3, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 poz. 1630) oraz art.5 ust.4, pkt. 1, art.11 ust.1 pkt.2, ust.2 i art.13 ust.1, ust.2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)
 
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
 
prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-25 10:05:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-25 10:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14 10:00:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-12 12:36:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-12 12:45:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14 10:00:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 115/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia18 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-29 15:14:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-29 15:14:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-12 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 114/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia18 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-29 15:10:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-29 15:10:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-12 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
64730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 108/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lech Brzozowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-17 14:26:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-17 14:27:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-12 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr 107/2016 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2016r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związana z realizacją zadań powiatu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lech Brzozowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Przybyłek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-17 14:18:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-17 14:21:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-10 20:02:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  oraz art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234  poz. 1536 ze zm.)
 
o g ł a s z a
 
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
 
 
"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-16 13:51:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-16 13:57:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-12 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255 ), Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 
I.   Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Nidzickim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
II.  Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie działał w następujący sposób: 2 dni w tygodniu ( poniedziałek, wtorek) w gm. Kozłowo, 2 dni w tygodniu ( środa, czwartek ) w gm. Janowiec Kościelny i 1 dzień w tygodniu (piątek) w gm. Janowo.
 
III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada   co   najmniej   dwuletnie  doświadczenie  w   wykonywaniu  zadań  wiążących  się  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
         a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
       b) zapewnienia  profesjonalnego  i   rzetelnego    udzielania   nieodpłatnej   pomocy   prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
     O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
      IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
1. 59. 946 zł brutto - słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych. 
 
      V. Zasady przyznawania dotacji:
     Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm. )
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
 
      VI. Terminy i sposób składania ofert
 1. Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia  16  listopada 2015r. do godziny 15.30, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Romualda Traugutta 23, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę  organizacji składającej ofertę oraz napis o treści: ”Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r”.
 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty                i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)      aktualny odpis z rejestru ( KRS ) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2)      w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz. U. poz. 1255 )
5)      Pisemne zobowiązania:
a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem ( wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia ),
b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
       w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów ( wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia ),
c) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ( wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego  doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.
Kopie  wymaganych  załączników  powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
7.  Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
      8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację   zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
      VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.    Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nidzicy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Informację o wynikach konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
2.    Skład   komisji   oraz    zasady   jej  pracy  określa  uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy.
3.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.
4.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)   zgodność    przedstawionego    w     ofercie     zadania    z    zadaniem   określonym
     w ogłoszeniu o konkursie,
b)  jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji     zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)   potencjał realizacyjny ( zasoby osobowe organizacji oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane ),
     d)  dotychczasowe    doświadczenie    organizacji    w    realizacji    zadania     będącego  przedmiotem konkursu.
5. Oferty   wraz   z   załączoną   dokumentacją   nie    będą   po   zakończeniu  konkursu zwracane oferentom.
 
VIII. Warunki realizacji zadania
1.    Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
2.   Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po   ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3.    Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)    złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-22 10:59:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-22 11:04:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-12 12:44:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji