ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania z zakresu pomocy społecznej (zadania własne):
 
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 
Ø     Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami (art. 19 pkt. 1).
 
Ø     Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (art. 19 pkt. 2).
 
Ø     Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym (art. 19 pkt. 3).
 
Ø     Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie (art. 19 pkt. 4).
 
Ø     Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu (art. 19 pkt. 5).
 
Ø     Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (art. 19 pkt. 6).
 
Ø     Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się (art. 19 pkt. 7).
 
Ø     Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy (art. 19 ust. 8).
 
Ø     Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 19 ust. 9).
 
Ø     Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób (art. 19 pkt.10).
 
Ø     Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 19 pkt. 11).
 
Ø     Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej (art. 19 pkt. 12).
 
Ø     Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (art. 19 pkt. 13).
 
Ø     Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu (art. 19 pkt. 14).
 
Ø     Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu (art. 19 pkt. 15).
 
Ø     Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (art. 19 pkt. 16).
 
Ø     Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego (art. 19 pkt. 17).
 
Ø     Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej (art. 19 pkt. 18).
 
Zadania z zakresu administracji rządowej:
 
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 
Ø     Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (art. 20 pkt. 1).
 
Ø     Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 20 ust. 2).
 
Ø     Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (art. 20 ust. 3).
 
Inne zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej:
 
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 
Ø     Zlecanie w drodze umowy zadań z zakresu pomocy społecznej i udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconych zadań:
 
·    organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
·    osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej (art. 25).
 
Ø     Wydawanie przez kierownika PCPR z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu (art. 112 ust. 5).
 
Ø     Szkolenie rodzin zastępczych (art. 77).
 
Ø     Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka (art. 75, art. 112. ust. 6).
 
Ø     Wytaczanie przez kierownika PCPR powództwa o roszczenia alimentacyjne (art. 112 ust. 3).
 
Ø     Nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych (art. 112 ust. 8).
 
Ø     Współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej (art. 112 ust. 10).
 
Ø     Kierowanie przez kierownika PCPR wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 112 ust. 4).
 
Ø     Koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 112 ust. 9).
 
Ø     Opracowanie i wdrażanie przez Radę Powiatu lokalnych programów pomocy społecznej (art. 112 ust. 13).
 
Podstawa prawna - art. 6a Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. nr 111 poz. 535 z późn. zm.).
 
Ø     Organizacja i zapewnienie usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Podstawa prawna - art. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).
 
Ø     Realizacja zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w części dotyczącej realizowanych zadań (dps, rodziny zastępcze).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-07 14:08:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-07 14:08:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-10 10:55:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »