ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie XLIV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 21 grudnia 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nidzica, 13 grudnia 2022r.

OSO.0002.10.2022
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji
w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2023 rok;
   2) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2023 rok;
   3) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
   4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   5) przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 za lata 2020-2021;
   6) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku;
   7) wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wybranych akwenach wodnych Powiatu Nidzickiego;
   8) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok;
   9) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2039.
   10) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034;
   11) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2023 rok:
      1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu;
      2) odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu;
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
      4) odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;
      5) dyskusja nad projektem uchwały;
      6) głosowanie nad projektem uchwały.
5. Wnioski radnych i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-13 14:55:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-13 14:59:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 14:59:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 25 listopada 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 23 listopada 2022 r.
OSO.0002.9.2022
 
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ) oraz § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 14:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
   1) skargi z dnia 30 sierpnia 2022 roku na działania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy dotyczącej porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy oraz niewłaściwego traktowania pracowników ZOZ w Nidzicy.
3. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 08:53:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 08:53:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 08:53:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2201 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 28 października 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 21 października 2022 r.

OSO.0002.8.2022
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 28 października 2022 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
   2) nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego",
   3) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok,
   4) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
   5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   6) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
   7) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 08:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 08:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 08:24:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 23 września 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 września 2022 r.
OSO.0002.7.2022
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 23 września 2022 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Wręczenie wyróżnień najlepszym maturzystom roku szkolnego 2021/2022.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2021/2022 niepublicznych jednostek oświatowych.  
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Nidzicy,
   2) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
   3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 14:26:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 14:26:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 14:26:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XL Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 18 sierpnia 2022 r.
OSO.0002.6.2022
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdania z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze
Powiatu Nidzickiego za 2021 rok.
5.    Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2022 r.
6.    Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu
w roku szkolnym 2022/2023 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7.   Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    aktualizacji Programu Oczyszczania Powiatu Nidzickiego z Azbestu na lata 2011-2032 w zakresie harmonogramu oraz lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest w województwie warmińsko-mazurskim,
2)    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
3)    wyrażenia zgody na obciążenie na rzecz Powiatu Nidzickiego służebnością gruntową nieruchomości gruntowej,
4)    zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
5)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
8.    Wnioski radnych i sprawy różne.
9.     Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-19 14:03:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-19 14:04:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-19 14:04:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 czerwca 2022 r.
OSO.0002.5.2022
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok, w tym:
   1) debata nad raportem
   2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok:
   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok,
   2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2021 rok,
   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021rok,
   4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu,
   5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za 2021 rok,
   6) dyskusja
   7) podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok,
      b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 rok,
   2) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   3) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   4) nieodpłatnego zbycia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   7) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
   8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039,
   9) emisji obligacji komunalnych.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
Opr. P. Pokus
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 14:42:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 14:42:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 14:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 14 kwietnia 2022 r.
 
OSO.0002.4.2022
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim..
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
   2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-15 10:53:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-15 10:54:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-15 10:54:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 marca 2022 r.
OSO.0002.3.2022
 
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP współpraca z OSP. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) określenia zadań oraz  zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok,
   2) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   3) przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,
   4) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów  pływających w 2022 roku,
   6) petycji mieszkańców miasta Nidzica przeciwko inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce ewidencyjnej nr 141/14, obręb 5 miasta Nidzica przy ul. Rataja z dnia 15 lutego 2022 r.,
   7) wyrażenia solidarności z Ukrainą,
   8) zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Nidzicki,
   9) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
   10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
10. Wnioski radnych i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-23 09:00:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-23 09:00:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-23 09:00:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXVI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 20 stycznia 2022 r.
OSO.0002.2.2022
 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 10:00. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdanie Starosty Nidzickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za 2021 rok.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Powiatu w 2021 roku.
6.    Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2022 rok.
7.    Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2021 roku.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    rozpatrzenia petycji o ograniczenie tonażu na drodze powiatowej 1585N Rączki – Michałki
do 15 ton,
2)    zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
3)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
9.    Wnioski radnych i sprawy różne.
10.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-21 12:54:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-21 12:54:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-24 10:02:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia  05 stycznia 2022 r.
OSO.0002.1.2022
 
Mieszkańcy 
Powiatu Nidzickiego
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. ) oraz § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 13:00.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Jednocześnie zawiadamiam, że transmisja będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy pod adresem:  http://powiatnidzicki.esesja.pl
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
    2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
3. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 
 
 
 
 
Opr. P. Pokus
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-05 17:22:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-05 17:22:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 17:22:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji