ˆ

Zwołania sesji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwołanie XXXI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-15 11:27:56 przez Piotr Iwanicki, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 14 października 2021r.
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 października 2021 r. o godz. 1100  w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podziękowanie za współpracę dotychczasowemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nidzicy  Witoldowi Wojciechowskiemu.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. 
 6. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2020/2021 niepublicznych jednostek oświatowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021;
 2. przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2023";
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 4. przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości;
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nidzickiego;
 7. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Nidzicy;
 8. przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji;
 9. zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
 10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
 
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
12. Zamknięcei sesji
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony