ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie XXXI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 14 października 2021r.
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 października 2021 r. o godz. 1100  w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podziękowanie za współpracę dotychczasowemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nidzicy  Witoldowi Wojciechowskiemu.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. 
 6. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2020/2021 niepublicznych jednostek oświatowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021;
 2. przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2023";
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 4. przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości;
 6. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nidzickiego;
 7. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Nidzicy;
 8. przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji;
 9. zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
 10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
 
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
12. Zamknięcei sesji
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 11:24:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 11:27:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-22 10:55:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 13 września 2021r.
OSO.0002.7.2021
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. ) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji, która odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) powołania Komisji Skrutacyjnej,
   2) wyboru Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy.
4. Wnioski radnych i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-13 14:22:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-13 14:22:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-22 10:59:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                   Nidzica, dnia 12 sierpnia 2021r.
OSO.0002.6.2021
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Jednocześnie zawiadamiam, że transmisja będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy pod adresem:  http://powiatnidzicki.esesja.pl

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdania z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu Nidzickiego za 2020 rok.
5.    Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2021 r.
6.    Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku szkolnym 2021/2022 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   1)    przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Nidzicy,
   2)    przyjęcia powiatowego programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki,
   3)    ustalenia regulaminu nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nidzickiego”,
   4)    wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
   5)    zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
   6)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
8.    Wnioski radnych i sprawy różne.
9.     Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 mgr inż. Andrzej Bróździński 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-17 08:31:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-17 08:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-13 14:23:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXVIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                           
Nidzica, dnia 16 czerwca 2021r.
OSO.0002.5.2021
 
Informuję, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
3. Podziękowanie za współpracę dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Nidzicy.
4. Wręczanie stypendiów dla uczniów szkół za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o ogólna sytuacji ZOZ w Nidzicy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2020 rok, w tym:
   1) debata nad raportem
   2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020 rok:
   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020,
   2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2020 rok,
   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2020,
   4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu,
   5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2020,
   6) dyskusja
   7) podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2020,
      b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego,
   2) wyboru podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za lata 2021-2022,
   3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2020 rok,
   4) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   5) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   6) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
   8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   9) wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury,
   10) zmian w budżecie powiatu na rok 2021 rok,
   11) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-18 13:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-18 13:34:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17 08:32:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020.
5. Ocena stanu zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,
   2) pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1597N Szymany -Szkudaj leżącej na działce nr 55/2 obręb Szymany Gmina Kozłowo,
   3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,
   4) zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok,
   5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
mgr inż. Andrzej Bróździński  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 14:46:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 14:46:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18 13:29:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXVI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 11:00.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) określenia zadań oraz zasad udzielenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021,
   2) powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
   3) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   4) przyjęcia przez Powiat Nidzicki zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
7. Wnioski radnych i sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-19 14:24:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-19 14:24:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 14:46:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 11:00.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP współpraca z OSP. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego.
7. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
   2) zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
   3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 15:17:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 15:18:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19 14:25:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXIV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 1100.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Starosty Nidzickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za 2020 r.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Powiatu w 2020 r.
7. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 r.
8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nidzicy Nr XLVI/273/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
    2) powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Nidzickim,
    3) przeznaczenia do wynajmu na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy garażu stanowiącego własność Powiatu Nidzickiego,
    4) zmian w budżecie na 2021 rok,
    5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
10. Wnioski radnych i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady
 /-/ Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-22 15:05:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-22 15:05:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 15:18:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 października 2020 r. o godz. 1100 . Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, planowana sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Transisja zesji dostępna będzie na stronie http://www.powiatnidzicki.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
  2. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
  3. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 6. Wnioski radnych i sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-20 14:01:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-20 14:01:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21 15:27:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwołanie XXI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 października 2020 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców naszego powiatu, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, zapraszam do oglądania transmisji na żywo z obrad XXI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCBStLslAxeUBCxc7akQXwHw
    
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020r.
6. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2019/2020 niepublicznych jednostek oświatowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) zmian w budżecie powiatu na rok 2020,
     2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039,
     3) rozpatrzenia petycji dotyczącej wyłączenia Jeziora Kownatki ze strefy ciszy,
     4) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-27 15:23:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-27 15:23:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20 14:01:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji