ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-04 10:00:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

    Kierownik Wydziału - Jolanta Tymińska - Pokój nr 43a, tel.: 89 625 82 12 email:  
 
,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
 Witold Szempliński - inspektor -  obrona cywilna nr 44  896256972
 
Małgorzata Jakubowska - inspektor
nr 42 896253130
Przemysław Burdyński - Promocja, Zamówienia Publiczne, Stowarzyszenia nr 42 896256972
Małgorzata Jarka - inspektor ds. związanych z oświatą
nr 42 896253130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1. W zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek szkolno-wychowawczych szczególnie w zakresie:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły (placówki),
b) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
c) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
3) kierowanie uczniów do szkół specjalnych,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem remontów i realizacją zadań inwestycyjnych w szkołach,
5) prowadzenie spraw dotyczących:
a) powoływania komisji konkursowych oraz przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły (placówki),
b) powoływania na stanowisko dyrektora i odwoływanie z tego stanowiska,
c) oceny pracy dyrektorów szkół (placówek),
d) awansów zawodowych nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
6) współdziałanie z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny w sprawach:
a) doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej,
b) pomiary jakości pracy szkoły,
c) sieci szkół i warunków kształcenia,
7) przygotowywania do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek szkolno-wychowawczych oraz aneksów do tych arkuszy,
8) opracowywanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych,
10) opracowywanie programów w zakresie inwestycji i remontów w placówkach oświatowych,
11) prowadzenie analiz dotyczących subwencji oświatowej i przygotowywanie wniosków w tym zakresie,
12) koordynowanie realizacji zasad wynagradzania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami w oparciu o obowiązujące przepisy,
13) nadzorowanie realizacji podpisywanych porozumień z innymi podmiotami w zakresie zadań edukacyjnych,
14) realizowanie programów z zakresu pomocy materialnej uczniom,
15) wskazywanie miejsc dla nieletnich oczekujących na umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
16) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami, klubami i innymi organizacjami,
17) koordynowanie działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej,
18) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu ruchomego dobra kultury w razie zaistnienia obawy jego zniszczenia, uszkodzenia lub wywiezienia bez zezwolenia za granicę,
19) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowania projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu,
20) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.
2. W zakresie promocji:
1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i aktualizacją strategii rozwoju Powiatu,
2) prowadzenie spraw związanych z przynależnością Powiatu do Związku Powiatów Polskich i innych stowarzyszeń,
3) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie,
4) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących promocji Powiatu oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu w kraju i za granicą,
5) organizowanie oraz współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze powiatowym w zakresie kultury, sportu i turystyki,
6) współpraca z mediami, przygotowywanie i udostępnianie materiałów dla prasy,
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją wydawnictw własnych,
8) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zakazu imprez masowych na terenie Powiatu w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
9) organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
10) gromadzenie informacji o potencjale gospodarczym Powiatu oraz wykorzystywanie ich w celu promocji,
11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
12) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dla Powiatu środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i pozabudżetowych,
13) pozyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
14) współudział w planowaniu budżetu Powiatu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych,
15) bieżące monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
16) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
17) opracowanie i realizacja założeń polityki rozwoju Powiatu,
18) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w poszukiwaniu partnerów do współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju Powiatu,
19) zapewnienie właściwych warunków pracy BHP i p. poż. w Starostwie Powiatowym.
3. W zakresie zamówień publicznych:
1) nadzór nad zamówieniami publicznymi, prowadzonymi przez komórki organizacyjne Starostwa, w tym nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji związanej z realizacją ustawy prawo zamówień publicznych,
2) opiniowanie wniosku o złożenie zamówienia publicznego, formy wyboru oferenta oraz składu osobowego komisji przetargowej.
4. W zakresie bezpieczeństwa powszechnego i publicznego:
1) monitorowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, na terenie Powiatu Nidzickiego, przekazywanie informacji i wniosków Staroście,
2) opracowywanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa powszechnego obywateli i porządku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją,
3) obsługa administracyjna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
4) utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań.
5. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) planowaniem kryzysowym, monitorowaniem, analizą i oceną zagrożeń, przygotowaniem i stałą aktualizacją planu zarządzania kryzysowego Powiatu Nidzickiego,
2) całodobową obsługą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty na potrzeby uruchamiania planów i procedur reagowania kryzysowego,
3) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powoływanych przez Starostę, wykonujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
4) wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Nidzickiego,
5) koordynowaniem działań związanych z ochroną przeciwpożarową w Starostwie oraz podległych jednostkach organizacyjnych,
6. W zakresie spraw obrony cywilnej i obronnych:
1) organizowaniem akcji kurierskiej,
2) planowaniem operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
3) realizowaniem zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
4) planowaniem świadczeń na rzecz obrony,
5) wykonywaniem zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w tym kwalifikacji wojskowej,
6) organizacją i koordynowaniem szkoleń i ćwiczeń obronnych i obrony cywilnej.
7. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych.
8. W ramach Wydziału działa Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, podporządkowany Staroście
« powrót do poprzedniej strony