ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja ogłoszona dnia 2008-07-03 13:41:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału - Marek Kaszubski  
 
 
Pokój nr 45, tel.: 89 625 82 06, 89 625 31 28 
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
 Emilia Olszewska - inspektor nr 45  89 625 31 28  
Grażyna Burska - inspektor - ewidencja gruntów i budynków nr 37  89 625 26 37  
 Andrzej Wasiłowski - inspektor nr 37  89 625 82 10  
Mariusz Kozicki - inspektor nr 37  89 625 82 10  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:
1) gromadzenie oraz prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) ewidencji gruntów i budynków,
b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
d) udostępnianie z zasobu informacji oraz materiałów zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
2) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wydawanie z niego danych;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
5) modernizacja ewidencji gruntów i budynków;
6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
8) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
9) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
10) prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego;
11) wydawanie orzeczeń o ustaleniu ceny nabycia oraz określeniu granic gospodarstw nadawanych w trybie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska;
12) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu Nidzickiego między innymi:
a) ewidencjonowanie nieruchomościami zgodnie z katastrem nieruchomości,
b) zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
c) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
d) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
e) wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
f) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
g) zbywanie oraz nabywanie, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
h) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
i) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych,
j) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpisy w księgach;
13) pozbawianie w drodze wywłaszczenia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne oraz nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomości i ustalanie z tego tytułu odszkodowania;
14) ograniczanie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody;
15) udzielanie przy realizacji celu publicznego w przypadkach określonych w art.108 Kpa zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości;
16) ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody;
17) udzielanie w drodze decyzji zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
18) nabywanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, z których na skutek czasowego zajęcia w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
19) nie będzie można korzystać w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem;
20) ustalanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
21) ustalanie odszkodowania za pozbawienie prawa do nieruchomości bez odszkodowania, w przypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie;
22) orzekanie o zwrocie nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisów art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu;
23) przekształcanie w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Nidzickiego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
24) nadawanie na własność w drodze decyzji gruntu, który został przyznany do dożywotniego rolniczego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę;
25) nadawanie na własność gruntów pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę;
26) ustalanie w drodze decyzji gruntów stanowiących wspólnotę gruntową oraz wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie i wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
27) ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizacje inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
28) ustanawianie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w drodze decyzji prawa trwałego zarządu do nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe;
29) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu oraz ustanowieniu trwałego zarządu do nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej, które stały się własnością jednostek samorządu terytorialnego;
30) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania Wydziału.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-03 13:40:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-03 13:41:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-12 09:48:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony