ˆ

Wydział organizacyjny i spraw obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Sekretarz Powiatu - Kierownik Wydziału - Iwona Urbanowicz  
 
 
Pokój nr 22, tel.: 89 625 25 50, email:
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 PRACOWNIK  POKÓJ TELEFON E-mail
 Marzena Pawlak - inspektor nr 29  89 625 82 15  
 Piotr Iwanicki - informatyk nr 30  89 625 23 84  
Aneta Kępska - inspektor nr 29  89 625 82 15  
Iga Burska - podinspektor (Biuro Obsługi Klienta)
nr 31  89 625 82 02  
Paulina Pokus - inspektor (obłsuga Rady Powiatu) nr 31  89 625 82 14  
Jarosław Komoszyński - informatyk
nr 30  89 625 23 84  
Milena Obrębska - obsługa sekretariatu nr 33  89 625 82 14  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami i stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji i Zarządu oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
3) prowadzenie rejestrów i przechowywanie uchwał organów Powiatu,
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji, Zarządu i Starosty,
5) przekazywanie do realizacji kierownikom Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu uchwał Rady i Zarządu,
6) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
7) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starostwa, przekazywanie ich Wydziałom lub stanowiskom pracy oraz innym jednostkom organizacyjnym do załatwienia według właściwości,
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
9) organizowanie i nadzorowanie załatwiania interpelacji radnych, posłów, senatorów, delegatów Sejmiku Samorządowego oraz organów samorządu gminnego,
10) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
11) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
12) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów,
13) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej dla pracowników Starostwa,
14) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
15) gospodarowanie środkami rzeczowymi, zaopatrzenie materiałowo-techniczne Starostwa,
16) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, prowadzenie księgi inwentarzowej,
17) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie właściwych ewidencji,
18) prenumerata czasopism,
19) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
20) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktualnej sytuacji na rynku pracy,
21) udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
22) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
23) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na obszarze Powiatu,
24) przygotowywanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
25) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
26) koordynowanie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o ochronie danych osobowych,
27) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie w zakresie zgodności działania z prawem, organizacji i funkcjonowania wydziałów, dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych,
28) dokonywanie zakupów bieżących i inwestycyjnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i obsługi Starostwa do wartości 14 000 EURO,
29) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
30) zabezpieczenie danych przetwarzanych systemie informatycznym,
31) prowadzenie spraw dot. repatriacji,
32) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
33) obsługa samochodu służbowego,
34) ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu,
35) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu,
36) ewidencjonowanie mienia, środków trwałych i pozostałego wyposażenia,
37) przyjmowanie oświadczeń majątkowych.
 

2. W ramach Wydziału Organizacyjnego wyodrębnia się Archiwum Zakładowe do zadań, którego należy:
1) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
2) przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej po jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był Powiat Nidzicki,
3) przejmowanie dokumentacji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych,
4) przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
5) przeprowadzenie skontrum dokumentacji,
6) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
7) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
8) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
9) przeprowadzenie kwerend archiwalnych, tj. poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,
10) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
11) przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
12) sporządzenie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu przechowywanej w archiwum dokumentacji,
13) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-03 12:57:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-04 11:10:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 14:03:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »