ˆ

INFORMACJE

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1500) i w związku z tym obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązkowi rejestracji podlega:
 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Zgodnie z ww. przepisami od 1 sierpnia 2020 r. nie ma obowiązku rejestracji jednostek pływających o długości do 7,5 m, przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb, które dotychczas podlegały obowiązkowi rejestracji.
Warto jednak pamiętać, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
 
Rejestracja
Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, którym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. W tym celu uruchomiony został system REJA24, poprzez który można dokonać samodzielnego zgłoszenia jachtu do rejestracji pod adresem https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna
 
Opłaty
Za rozpatrzenie wniosku o:
 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego – pobiera się opłatę  w wysokości 80 zł.
Za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- pobiera się opłatę  w wysokości 15 zł.
 
Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku ponownej rejestracji jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji według nowych zasad- pobiera się opłatę  w wysokości 60 zł
 
Ważność wpisów do rejestrów i dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów:
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.,
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych  do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.,
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.
Po upływie tych terminów jednostki pływające muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie.
Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.
Zadanie polegające na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m realizuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie w zakładce „Pytania i odpowiedzi” pod adresem https://www.ums.gov.pl/9-informacje/465-czesto-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-faq.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 11:58:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 11:58:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 11:58:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 lipca 2020 r.
G.6821.22.2020
 
Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 14/6 o pow. 0,2206 ha, 14/8 o pow. 0,0852 ha i 14/9 o pow.0,0681 ha o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie polegać będzie na udzieleniu zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym oraz studni kablowej typu SKO-2p.
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostaną postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się doStarostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-21 14:23:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-21 14:23:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-21 14:23:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca zmiany terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nidzicki informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.                                               .
 
Podstawa prawna:
- art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz.374  z późn.zm. ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-06 15:06:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-06 15:06:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06 15:06:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o KWOTACH DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2020 ROKU NA JEDNEGO UCZNIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

KWOTA DOTACJI DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2020 ROKU NA JEDNEGO UCZNIA
 
Lp.
Typ/Rodzaj/Zawód
Wagi
(1/12 standard  A*waga*DI)
1.
Branżowa Szkoła I Stopnia
Branżowa szkoła I stopnia  kształcąca uczniów  w zawodach z wagą P14*
Sa, P9, P50
740,80
Branżowa szkoła I stopnia  kształcąca uczniów  w zawodach z wagą P15*
Sa, P9, P50
710,02
Branżowa szkoła I stopnia  kształcąca uczniów  w zawodach z wagą P16*
Sa, P9, P50
679,23
2.
Technikum
Technikum kształcące uczniów  w zawodach z wagą P15*
Sa, P9, P50
710,02
Technikum kształcące uczniów  w zawodach z wagą P16*
Sa, P9, P 50
679,23
3.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – zaoczne
Sh, P9
93,38
4.
Wychowankowie OREW
P63
4873,56
5.
Wczesne wspomaganie - dzieci
P65
430,92
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-22 13:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-22 13:07:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-22 13:07:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dotycząca zmiany terminu wnoszenia opłat
za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłat należnych
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów.
 
Starosta Nidzicki informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za rok 2020 oraz opłaty należne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.
 
Podstawa prawna:
- art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz.374 i 567 ).
- art. 20 ust. 1a   ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-03 13:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-03 13:13:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-03 13:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Starosty Nidzickiego   
z dnia 30 stycznia 2020r.
 
odnośnie  ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych: Kamionki, Kownatki, Siemianowo, Szkotowo gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późń. zm.) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków  przeprowadzoną  na obszarze obrębów ewidencyjnych Kamionki, Kownatki, Siemianowo, Szkotowo gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji  gruntów i budynków.
 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-31 11:46:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-31 11:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 11:46:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 31 stycznia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
G.6821.36.2019
 
Informacja o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w drodze decyzji
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Sławka Mała, gm. Kozłowo, powiat nidzicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 136/4 o pow. 4,1813 ha i 159/1 o pow. 3,3357 ha. Udostępnienie ma nastąpić w celu wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN 15kV.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie udostępnienia nieruchomości.
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się doStarostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o udostępnienie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 82 06.
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-31 11:25:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-31 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 11:26:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
Starosty Nidzickiego   
z dnia 31 grudnia 2019r.
 
odnośnie  ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych : Browina, Januszkowo, Michałki Turowo, Turówko gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.725 z późń. zm.) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków  przeprowadzoną  na obszarze obrębów ewidencyjnych Browina, Januszkowo, Michałki, Turowo, Turówko gminy Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji  gruntów i budynków.
 
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.
Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-03 13:43:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-03 14:43:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03 14:43:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
STAROSTY NIDZICKIEGO
z dnia 11 lipca 2019 r.

odnośnie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych:
Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo, Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.725) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną na obszarze obrębów ewidencyjnych Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo, Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-11 14:53:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-11 14:53:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 14:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.6640.13.2019
Informacja
Starosty Nidzickiego
w sprawie utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 
 
Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz.2028)
informuję,
 
dla obszaru powiatu nidzickiego została założona baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. W bazie gromadzi się dane obiektów topograficznych o następujących kategoriach klas obiektów: budowle i urządzenia, komunikacja i transport, pokrycie terenu, obiekty inne, rzeźba terenu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-11 09:04:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-11 09:04:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-11 09:05:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji