ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-09 15:07:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-09 15:08:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09 15:08:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Nidzica, powiat nidzicki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-17 14:38:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-17 14:39:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-17 14:39:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 31 lipca  2018 r.
G.042.1.2017 
 
Zawiadomienie
o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
 
 Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ) oraz § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1034 z późn. zm.) zawiadamiam, że z urzędu zostały rozpoczęte prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych gminy  Kozłowo: Bartki, , Dziurdziewo, Górowo,  Kadyki, Kamionki, Kownatki, Kozłowo, Krokowo, Niedanowo, Pielgrzymowo, Rogóż, Sarnowo, Santop, Siemianowo, Sławka Mała , Sławka Wielka, Szkotowo, Szkudaj, Szymany,   Ważyny, Wierzbowo, Wola, Zabłocie Kozłowskie, Zaborowo, Zakrzewo, Zakrzewko, Zalesie.  
Termin zakończenia prac : 12 lipiec 2019 r.  
 
Wykonawcami powyższych prac są  firmy:
1.Okręgowe Przedsiębiorstwo  Geodezyjno-Kartograficzne  spółka z o. o.10-117  Olsztyn, ul.1 Maja 13 
2. „GEO-NID” Usługi Geodezyjne Grzegorz Golubiński 13-100 Nidzica, ul.Rataja 9/26
 
Zawiadamiając o powyższych czynnościach, proszę właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na tym terenie o czynny udział podczas realizacji prac.
             Ponadto informuję, że pracownicy w/w firmy zgodnie z art.13 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na nieruchomości, dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami oraz wykonania  przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do realizacji prac geodezyjnych;
 
Tryb postępowania związanego z modernizacją
 1. Analiza istniejących materiałów i informacji zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych.
 2. Wykonanie prac geodezyjnych.
 3. Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.
 4. Wyłożenie projektu do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia, zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy  i Urzędu Gminy w Kozłowie , oraz w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób ogłaszania, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym.
 5. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 6. Rozstrzygnięcie, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo­­­‑kartograficznego nastąpi o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu.
 7. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo­­­‑kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Nidzicki  ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 8. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w pkt 7, zgłaszać do Starosty Nidzickiego zarzuty do tych danych.
 9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nidzicki rozstrzyga w drodze decyzji.
 10. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 9, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 11. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 8 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-02 14:19:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-02 14:20:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-02 14:20:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                         Nidzica, dnia 26 lipca 2017 roku
 
    Znak: BOŚ.6341.20.2017
 
                                                                                                      ZAWIADOMIENIE
 
                        Na podstawie art. 127 ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r., poz. 1121 ze. zm.) 
 
                                                                                                      Starosta Nidzicki
 
                                                                                            podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci przepustu na rzecze Mrózka w km 40+960 jej biegu w ciągu drogi gminnej oznaczonej numerami działek 4 i 5, obręb Browina, w miejscowości Browina, gmina Kozłowo, powiat nidzicki.
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie
14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 35,
w godzinach 900-1500 .
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-26 12:53:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-26 12:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-26 13:04:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 28 marca 2017 roku
 
Znak: BOŚ.6341.9.2017
 
INFORMACJA
 
 
Starosta Nidzicki w załączeniu udostępnia pismo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-28 13:34:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-28 13:36:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28 13:36:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 9 grudnia 2016 roku
Znak: BOŚ.6341.39.2016
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z póź. zm.) 
 
Starosta Nidzicki
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Kraszewskiego za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wylot WI do wód-dopływ z Waszulek w km 0+290 cieku oraz budowę urządzenia wodnego w postaci wylotu WI.
 
 
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Nidzicy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 43B w godzinach 900-1400 .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Karpińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-13 10:26:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-13 10:26:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-13 10:31:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o opracowaniu projektu uproszczonych planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Nidzica i Gminy Kozłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 6 listopada 2015 r.
STAROSTA NIDZICKI
BOŚ.272.4.2015
 
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z zm.) Starosta Nidzicki  podaje do publicznej wiadomości , ze został opracowany projekt uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność  osób fizycznych i wspólnot gruntowych  położonych na terenie Gminy Nidzica i Gminy Kozłowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania sie z treścią prognozy oddziaływania na środowisko w Starostwie Powiatowym w Nidzicy  przy ul. Traugutta 23 - II piętro, pok. 43 B w godzinach pracy urzędu : w poniedziałek – piątek w godz. od 7.30 do 15.30.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu był wyłożony do publicznego wglądu w:
-  Urzędzie Miejskim w Nidzicy  od dnia 25.09.2015 r. do dnia 26.10.2015 r.
-  Urzędzie Gminy Kozłowo do dnia 15.09.2015 r. do dnia 15.10.2015 r.
              Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tut. Starostwie w terminie 21 dni od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia.
W przedmiotowej sprawie nie było prowadzone postępowanie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dni pozostawia sie bez rozpatrzenia.
 
Załączniki:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-06 14:53:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-06 15:14:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-06 15:14:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji