ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

postępowanie o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nie podlega przepisom ustawy PZP (art.4 pkt. 8)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-27 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2020-11-12 przez

Treść:

Starostwo Powiatowe w Nidzicy, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu  nr Z/17/2014 Starosty Nidzickiego z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Żądany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
 
W załączeniu przesyłamy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1).
 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) wraz z zaakceptowanym projektem umowy (Załącznik nr 3) do dnia 27 listopada 2020 roku do godz.1530 w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@powiatnidzicki.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Załączniki