ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2021-01-04

Ogłoszono dnia: 2021-01-04

Termin składania dokumentów: 2021-01-15 12:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Starosta Nidzicki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok stażu pracy w organie administracji architektoniczno – budowlanej,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • umiejętność obsługi komputera (aplikacje WORD, EXCEL),
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • samodzielność, inicjatywa, umiejętność  podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywane działania,
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       Prowadzenie spraw, przygotowywanie postanowień, decyzji i innych dokumentów
       wynikających z następujących ustaw:
       A) z zakresu ustawy Prawo budowlane:
1. Prowadzenie spraw, przygotowanie postanowień i decyzji w sprawach:
    - zatwierdzania projektów budowlanych,
    - pozwoleń na budowę i rozbiórkę,
    - niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
      nieruchomości w celu wykonania robót przygotowawczych lub robót budowlanych,
    - przeniesienia pozwolenia na budowę,
    - stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany pozwolenia na budowę,
    - udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń:
    - o zamiarze wykonywania robót budowlanych i o zamiarze budowy,
    - o rozbiórce obiektu budowlanego,
    - o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
3. Wydawanie zaświadczeń (w tym o powierzchni użytkowej  wynikających  z rozporządzenia
    Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych).
4. Rejestrowanie dzienników budowy.
5. Prowadzenie rejestrów:
    - wniosków o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę,
    - decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
    - dzienników budowy.
 
        B) z zakresu ustawy o własności lokali:
          1. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
 
        C) z zakresu wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
             ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
             środowisko:
 1. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie informacji objętych zakresem czynności,
 2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 
       D) z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym
           1. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie
               studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
               planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
           2. Uzgadnianie linii zabudowy i elewacji obiektów budowlanych projektowanych na
               terenach zamkniętych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych.
 
       E) z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
            w zakresie dróg publicznych
        1. Prowadzenie rejestrów:
     - wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
     - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
        2. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
        3. Opiniowanie projektów budowlanych budowy lub rozbudowy drogi, dołączonych do
             wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.
 
        F) Przygotowywanie dokumentów do egzekucji administracyjnej w sprawach
             należących do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.
        G) Udział w posiedzeniach Narady Koordynacyjnej.
        H) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
        I) Prowadzenie sprawozdawczości.
        J) Sprawdzanie dokumentów księgowych w sprawach dotyczących działania Wydziału.
        K) Przekazywanie informacji podatkowej.
        L) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika wydziału.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Z wybranym kandydatem pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  świadectw pracy,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku ubiegania się o stanowisko przez osobę niepełnosprawną,
 • podpisane oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-15 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 1200, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – podinspektor w wydziale budownictwa i ochrony środowiska”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-04 14:52:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-04 14:53:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19 14:29:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony