ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: nd.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Nidzica

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Data udostępnienia: 2017-07-04

Ogłoszono dnia: 2017-07-04 przez Grzegorz Napiwodzki

Termin składania dokumentów: 2017-07-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: nd.

Zlecający: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. minimum 10 letni staż pracy,
 2. co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,  
 3. znajomość programów finansowo-księgowych,
 4. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 6. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 7. umiejętności pracy w zespole,
 8. umiejętności rozwiązywania problemów,
 9. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Do obowiązków  głównego  księgowego  należy:
-  organizowanie   i  doskonalenie  systemu  wewnętrznej  informacji  ekonomicznej  jednostki, dostarczanie  danych  niezbędnych  do planowania  działalności  oraz  podejmowania  prawidłowych  decyzji  gospodarczych, jak  również  do  należytej  kontroli  i  oceny  wykonywanych   zadań  gospodarczych.
2.  Zapewnienie  prawidłowości, terminowości  i  zgodności  sprawozdań  liczbowych  składanych  na  zewnątrz  przez  jednostkę.
3.  Kierowanie  rachunkowością  jednostki,  polegającą  zwłaszcza na:
a)  zorganizowaniu  sporządzania, przyjmowania,  obiegu  i  kontroli dokumentów  w  sposób  zapewniający  właściwy przebieg  operacji gospodarczych,  sprawne  przeprowadzanie  kontroli  wewnętrznej  oraz   prawidłowe  prowadzenie  rachunkowości  jednostki,
b)  zorganizowaniu  i  doskonaleniu  księgowości,  kalkulacji  wynikowej  i  sprawozdawczości finansowej  jednostki  w  celu  zapewnienia  ich  rzetelności  i  prawidłowości  z  zastosowaniem  racjonalnej  organizacji   pracy i  techniki  przetwarzania  danych,
c)  bieżącym  i  prawidłowym  prowadzeniu  księgowości  oraz  sporządzaniu  kalkulacji  wynikowej  i  sprawozdawczości  w  sposób  umożliwiający:
-  terminowe  i  rzetelne  przekazywanie  informacji  ekonomicznych  o  działalności  jednostki
-  skuteczną  ochronę  mienia  społecznego  i  terminowe  rozliczenie  osób  odpowiedzialnych  majątkowo  za  to  mienie,
-  prawidłowe  i  terminowe  dochodzenie  roszczeń  oraz  terminowe  prawomocnie  zasądzonych  należności,
-  sprawną  kontrolę  realizacji  wyznaczonych  jednostce  zadań,
-  prawidłowe  i  terminowe  dokonywanie  rozliczeń  finansowych  jednostki  oraz  magazynów;
d)  należytym  przechowywaniem  i  zabezpieczanie  dokumentów  księgowych,  ksiąg  rachunkowych  oraz  sprawozdań  finansowych, 
e)  nadzorowaniu  całokształtu  prac  z  zakresu  rachunkowości,  wykonywanych  przez  inne  komórki  organizacyjne  jednostki,
4. Opracowywanie analiz  gospodarki  finansowej  oraz  wniosków  wynikających  z  tych  analiz,
5.  Dokonywanie  w  ramach  kontroli  gospodarczej  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  kontroli  operacji  gospodarczych  wiążących  się  z:
a)  wydawaniem  środków  pieniężnych 
-  obrotami  pieniężnymi  na  rachunkach  bankowych  i  zaciąganiem  kredytów  bankowych,
-  przyjmowaniem,  wydawaniem,  zakupem  lub  wytwarzaniem  środków  trwałych oraz  innymi  operacjami,  określonymi  w  odrębnych  przepisach,
b)  następnej  kontroli  operacji  gospodarczych  stanowiących  przedmiot  księgowań,
6.  Kierowanie   pracą  podległych  pracowników  ich   instruowanie  i  szkolenie.
7.  Księgowanie  dokumentów  finansowo - księgowych  na  kontach  analitycznych:
     11 - środki  trwałe
     12014 - zbiory  biblioteczne
 8.  Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,
 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
 3. wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu w dniu 26 dnia każdego miesiąca,
 4. zatrudnienie od 11.10.2017r.na czas nieokreślony ( poprzedzone  umową na czas próbny )

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatnidzicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przy ul. Jagiełły 3,  parter.
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie , wymagane kwalifikacje , umiejętności, świadectwa pracy, itp.
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, ( jeśli kandydat zostanie zatrudniony, zobowiązany jest dostarczyć informacje z KRK)
 7. podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia do zatrudnienia na aplikowane stanowisko.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-28 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZSZ i O w Nidzicy.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  i O w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Jagiełły 3 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu ZSZ i O w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Jagiełły 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną do ZSZ i O w Nidzicy  po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017r. o godz. 08.00
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 6. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatnidzicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej szkoły.
 8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89-6252366 wew. 13 lub 501714696 p. Elżbieta Skurzyńska.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Wółkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 14:09:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 14:12:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 14:46:34
Artykuł był wyświetlony: 1062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu