ˆ

Ogloszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-10-22 09:25:10 Informacja ogłoszona dnia 2015-10-22 10:24:07 przez Piotr Iwanicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255 ), Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 
I.   Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Nidzickim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
II.  Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie działał w następujący sposób: 2 dni w tygodniu ( poniedziałek, wtorek) w gm. Kozłowo, 2 dni w tygodniu ( środa, czwartek ) w gm. Janowiec Kościelny i 1 dzień w tygodniu (piątek) w gm. Janowo.
 
III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada   co   najmniej   dwuletnie  doświadczenie  w   wykonywaniu  zadań  wiążących  się  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
         a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
       b) zapewnienia  profesjonalnego  i   rzetelnego    udzielania   nieodpłatnej   pomocy   prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
     O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
      IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
1. 59. 946 zł brutto - słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych. 
 
      V. Zasady przyznawania dotacji:
     Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm. )
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
 
      VI. Terminy i sposób składania ofert
  1. Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia  16  listopada 2015r. do godziny 15.30, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Romualda Traugutta 23, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę  organizacji składającej ofertę oraz napis o treści: ”Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r”.
  3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty                i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).
  4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)      aktualny odpis z rejestru ( KRS ) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2)      w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz. U. poz. 1255 )
5)      Pisemne zobowiązania:
a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem ( wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia ),
b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
       w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów ( wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia ),
c) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ( wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego  doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.
Kopie  wymaganych  załączników  powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
7.  Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
      8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację   zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
      VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.    Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nidzicy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Informację o wynikach konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
2.    Skład   komisji   oraz    zasady   jej  pracy  określa  uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy.
3.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.
4.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)   zgodność    przedstawionego    w     ofercie     zadania    z    zadaniem   określonym
     w ogłoszeniu o konkursie,
b)  jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji     zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)   potencjał realizacyjny ( zasoby osobowe organizacji oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane ),
     d)  dotychczasowe    doświadczenie    organizacji    w    realizacji    zadania     będącego  przedmiotem konkursu.
5. Oferty   wraz   z   załączoną   dokumentacją   nie    będą   po   zakończeniu  konkursu zwracane oferentom.
 
VIII. Warunki realizacji zadania
1.    Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
2.   Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po   ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3.    Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)    złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2015-10-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2015-10-22 09:25:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2015-10-22 10:24:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2015-10-22 10:36:40
Artykuł był wyświetlony: 38409 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy