ˆ

Instrukcja korzystania z BIP

Szczegóły informacji

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-06-28 14:44:27 Informacja ogłoszona dnia 2010-06-28 14:44:43 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- innych przepisów na podstawie których Starostwo Powiatowe realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie .pdf, .doc, .rtf, .xls.

Zarówno logo jak i adres: www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

MENU POZIOME

Strona główna – w którymkolwiek miejscu byłbyś na tej stronie, kliknięcie na tę zakładkę pozwoli Ci przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się instrukcja korzystania z biuletynu.

Archiwalny BIP – w tej zakładce można przenieść się do archiwalnego biuletynu Starostwa prowadzonego do 1 lutego 2009 roku.

Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.

Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Portal Wrota Warmii i Mazur – jest to link do regionalnego portalu informacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Cyfrowy Urząd – tu opublikowana została informacja na temat, jak można złożyć wniosek do Urzędu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest elektroniczna skrzynka podawcza.MENU WYSZUKIWARKA

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.

MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.

Informacje o naborze
– zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie wydziału.

Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji łącznie z danymi kontaktowymi osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami.


MENU PRZEDMIOTOWE

Podstawowe przepisy prawa – w tym miejscu znajdują się podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie powiatów.

Powiat Nidzicki - tu znajdują sie informacje o statucie powiatu, krótka charakterystyka, mapa, herb i flaga powiatu a także informacje o gminach wchodzących w skład Powiatu.

Struktura Powiatu
- tu znajdują się informacje o podległych jednostkach oświatowych, podległych jednostkach świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej i zdrowotnej, podległych służbach mundurowych oraz innych jednostkach.

Organy Powiatu - w tym miejscu można znaleźć informacje na temat Rady Powiatu Nidzickiego, jej kompetencjach i zadaniach, składzie osobowym rady, planie pracy na bieżący rok, informacje o komisjach Rady, zwołaniach sesji i projekty uchwał Rady Powiatu. Zamieszczone są tu również informacje na temat Zarządu Powiatu w tym jego kompetencjach i składzie osobowym a także protokoły z posiedzeń Zarządu.

Sprawozdania międzysesyjne – znajdują się tu sprawozdania z międzysesyjnej działalności Zarządu

Akty prawa miejscowego – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Zarząd i Radę Powiatu Nidzickiego oraz Zarządzenia Starosty Nidzickiego

Starostwo Powiatowe - w tym miejscu znajdziemy informacje o: osobach sprawujących funkcje kierownicze w urzędzie, wydziałach i stanowiskach istniejących w starostwie, wykazie telefonów, regulaminie organizacyjnym starostwa, rejestrach i ewidencjach prowadzonych w starostwie.

Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące budżetu, wykazie mienia powiatu nidzickiego a także sprawozdania z wykonania planu budżetu i informacje dotyczące długu publicznego.

Oświadczenia majątkowe
– znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu Nidzickiego, Radnych Powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich,

Kontrole – tutaj znajdują się protokoły z przeprowadzonych kontroli.

Uchwały SO RIO w Olsztynie – na tej stronie znajdują się uchwały Składu Orzekającego RIO w Olsztynie

Zamówienia publiczne - zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.

Ogłoszenia - w tej zakładce znajdują się różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw związanych z działalnością Urzędu.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – na tej stronie znajdziemy wykaz organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Nidzickiego, informacje dotyczące programu i deklaracji współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz informacje o konkursach ofert na realizację zadań publicznych .

Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie wydziału.

Bezpieczeństwo – tu znajdują się informacje o Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego

Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie -

Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.


MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.

Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.

Pliki do pobrania
– stąd pobierzesz różne pliki,

Mapa serwisu
– tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


Instrukcja obsługi biuletynu:


Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.

Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są znakiem "+" zapisanymi zieloną czcionką.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały podkategorie (występują w danej kategorii oraz są widoczne jako tekst o czcionce koloru niebieskiego). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje pogrubiona.
Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, słowo to lub wers są podkreślone, a po wskazaniu kursorem myszy przybiera on postać dłoni.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”.

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Iwanicki Data wytworzenia informacji: 2010-06-28 14:44:27
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Iwanicki Data wprowadzenia do BIP 2010-06-28 14:44:27
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2010-06-28 14:44:43
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2010-06-28 15:14:03
Artykuł był wyświetlony: 18898 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy