ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę". 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
71/248/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ostatecznej listy propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym
Nr aktu prawnego
71/247/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na "prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
71/246/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
71/245/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii F20 oraz serii G20 Powiatu Nidzickiego ("Obligacje komunalne")
Nr aktu prawnego
71/244/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
Nr aktu prawnego
XXII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXII/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/33/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na czas funkcjonowania Szpitala Tymczasowego w Nidzicy
Nr aktu prawnego
70/243/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji