ˆ

Ogloszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 14:27:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA
 
Informujemy, że w dniu 10 listopada 2017r. (piątek) nie będą czynne stanowiska do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Przepraszamy za utrudnienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Gromański Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 14:27:01
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 14:27:06
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 14:27:06
Artykuł był wyświetlony: 185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 14:36:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Nidzica, dnia 17 sierpnia 2017 roku
BOŚ.6222.5.2017
                                                            
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 
Starosta Nidzicki
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak: BOŚ.6222.5.2017 zmieniającej decyzję Starosty Nidzickiego znak: G-7644-3/1/07 z dnia 27 lipca 2007 roku udzielającą ISOROC POLSKA Sp. z o.o., ul. Leśna 30, 13-100 Nidzica pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica,  pokój nr 43 b, II piętro, codziennie w godzinach  pracy urzędu  tj. 7 30 - 1530.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szczepkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 14:36:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 14:36:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 14:36:28
Artykuł był wyświetlony: 1090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-11 08:34:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-08-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2017-08-11 08:34:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-08-11 08:36:11
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-08-11 08:36:11
Artykuł był wyświetlony: 881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

APEL STAROSTY NIDZICKIEGO do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie tych urządzeń w stanie umożliwiającym przepływ wód

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 14:10:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z występującymi w ostatnich latach wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi, związanymi z obfitymi opadami, powodującymi zalewania i lokalne podtopienia oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu wód gruntowych, przypominam i apeluję do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie tych urządzeń w stanie umożliwiającym przepływ wód.
 
Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowych wynika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie (np. przepusty, zastawki), drenowania, rurociągi o średnicy mniejszej niż 60cm oraz ziemne stawy rybne.
 
Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenowania składa się głównie:
 • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
 • niszczenie zbędnej roślinności (w tym wycinka drzew i krzewów po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu);
 • wybieranie namułu z dna, usuwanie zatorów i przetamowań;
 • naprawa uszkodzonych skarp i dna;
 • ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
 • odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
 • odmulanie przepustów i ich naprawa;
 • oczyszczanie i bieżąca naprawa wylotów;
 • udrożnienie lub naprawa drenażu.
Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości.
Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów i rurociągów drenarskich.
 
W myśl art. 77 ust 2 cytowanej ustawy prawo wodne „jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (Starosta) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania”
 
Stwierdzenie niewykonywania konserwacji może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 599), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku lub podjęcie decyzji o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego.
 
Ponadto brak konserwacji urządzeń melioracyjnych może być również podstawą do cofnięcia dopłat bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej. Może też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.
 
 
Grzegorz Napiwodzki
 
Starosta Nidzicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Karpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 14:10:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 14:10:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 14:11:54
Artykuł był wyświetlony: 2567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-28 10:44:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że w dniach 30.12.2016r. (piątek) oraz 2.01.2017r. (poniedziałek) KASA w Starostwie Powiatowym będzie czynna w następujących godzinach:
 
30.12.2016r. (piątek): 8:00 - 11:00
 
02.01.2017r. (poniedziałek): 9:00 - 14:00
 
Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji, jeśli planują Państwo w tych dniach załatwianie spraw wymagających uiszczenia opłaty w kasie Starostwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2016-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Mróz Data wprowadzenia do BIP 2016-12-28 10:44:09
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-12-28 10:44:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-12-28 10:44:15
Artykuł był wyświetlony: 1090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE STAROSTY NIDZICKIEGO z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-08 15:09:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia  7 listopada 2016 r.
                                                                                  
G.6821.72.2016
 
OGŁOSZENIE
STAROSTY NIDZICKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie wspólnot gruntowych
 
            Informuję, że osoby fizyczne i prawne posiadające gospodarstwa rolne  (i ich następcy prawni), które w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) tj. w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystały ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą, zgodnie z art. 8a ust. 1 w/w ustawy, składać w terminie do 31 grudnia 2016 roku do Starosty Nidzickiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
 
Wniosek powinien zawierać:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
4) wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:
1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
 
W przypadku gdy nie będzie możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa powyżej, Starosta wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.
 
W dalszej kolejności Starosta poda do publicznej wiadomości kolejny termin składania wniosków przez osoby fizyczne lub prawne uprawnione do udziału we wspólnocie, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
 
W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, gmina może nieodpłatnie nabyć na własność nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa na cele związane z realizacją zadań własnych gminy (art. 8g w/w ustawy). Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków nabycia nieruchomości, własność wspólnoty przechodzi na Skarb Państwa.
 
 
Grzegorz Napiwodzki
Starosta Nidzicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2016-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-08 15:09:07
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-11-08 15:09:11
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-11-08 15:10:37
Artykuł był wyświetlony: 3548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23 został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-20 14:30:48

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 44.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-05-20 14:33:29 | Data wytworzenia informacji: 2016-05-20 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2016-05-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Skwarska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-20 14:30:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-05-20 14:33:38
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-05-20 14:33:38
Artykuł był wyświetlony: 7021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-16 14:38:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!
 
Informujemy, że  w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) nie będą czynne stanowiska do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2016-05-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2016-05-16 14:38:21
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-05-16 14:38:42
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-05-16 14:38:42
Artykuł był wyświetlony: 3990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-11 14:31:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 11 stycznia 2016 r.
G.6821.55.2015
 
Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23 został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2016-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-01-11 14:31:18
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-01-11 14:34:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-01-11 14:34:21
Artykuł był wyświetlony: 2245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca godzin otwarcia kasy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-16 15:34:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
W dniu 31.12.2015 r kasa w Strostwie Powiatowym czynna będzie od godz.8 do godz 10
 
W dniu 04.01.2016 r kasa w Strostwie Powiatowym czynna będzie od godz.9 do godz 14

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Mróz Data wytworzenia informacji: 2015-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anita Żórańska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-16 15:34:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2015-12-16 15:34:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2015-12-16 15:34:21
Artykuł był wyświetlony: 2147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu