ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie XXXVIII sesji Rady Powiatu V kadencji w Nidzicy w dniu 22.12.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 07:47:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu  22 grudnia 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2018 rok,
 • zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2018 rok,
 • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku,
 • ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
 • przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036,
 • uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2018:
        - odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
        - odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
        - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
        - odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
        - dyskusja nad projektem uchwały,
        - głosowanie nad projektem uchwały.
 
        6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
        7.Wolne wnioski.
 
 
                                                                                     Przewodnicząca Rady
                                                                                     /-/ Elżbieta Góralska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 07:47:35
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 08:12:43
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 11:23:18
Artykuł był wyświetlony: 865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXVII sesji Rady Powiatu V kadencji w Nidzicy w dniu 29.11.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 11:39:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
 
Informuję, że zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.
 
                         Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1)zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
      2)przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3                  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 
      6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
      7.Wolne wnioski.
 
 
 
 
                                                                                Przewodnicząca Rady
                                                                                /-/ Elżbieta Góralska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 11:39:53
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 11:54:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 11:23:40
Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXIV Sesji Rady Powiatu V kadencji w Nidzicy w dniu 27.09.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 08:51:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 września 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.
 
 
                   Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie wyróżnień dla najlepszych maturzystów roku szkolnego 2016/2017.
 3. Informacja o realizacji działania pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na terenie Powiatu Nidzickiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 r.
 8. Sprawozdania z działalności w roku szkolnym 2016/2017 niepublicznych jednostek oświatowych.
 9. Wstępna informacja o wynikach matur.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu,
  4. pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych,
  5. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017,
  6. wdrożenia do realizacji projektu konkursowego pt. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”,
  7. wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej  stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
  8. wyrażenia zgody na oddanie w najem 2 m2 ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12.  Wolne wnioski.
 
Przewodnicząca Rady
/-/ Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 08:51:05
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 08:54:43
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 11:40:37
Artykuł był wyświetlony: 1626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 14:21:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
 
Informuję, że zwołuję XXXIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.
 
   Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
4. nterpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2017 roku.
6. Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku szkolnym 2017/2018 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
 3. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 4. likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
 5. likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
 6. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
 8. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,
 9. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady
                                                                                              /-/ Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 14:21:40
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 14:21:45
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 09:58:41
Artykuł był wyświetlony: 1830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXII Sesji Rady Powiatu V kadencji w dniu 30 czerwca 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 08:46:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 1200 w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy przy ul. Krzywej 8.
 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
 7. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2016 rok.
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016 z tytułu wykonania budżetu.
 10.  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2016,
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nidzicy za rok 2016,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2016 rok,
 4. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
 6. stalenia przebiegu drogi powiatowej wraz z nadaniem jej nazwy,
 7. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 8. zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu,
 9. zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jarka Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 08:46:48
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 08:50:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 08:50:16
Artykuł był wyświetlony: 2723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXXI Sesji Rady Powiatu V kadencji w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 08:18:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego

 
Informuję, że zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.

 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat XL Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
 8. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 2. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica,
 3. wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia oraz przyległego placu, stanowiących własność Powiatu Nidzickiego, będących w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy,
 4. wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wyborskiej 12 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części boiska znajdującego się na nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 6. utworzenia Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie i nadania mu statutu,
 7. zmiany uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 08:18:01
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 08:18:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 08:18:07
Artykuł był wyświetlony: 3218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 29 marca 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 12:55:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036,
 3. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017,
 4. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  na terenie Powiatu Nidzickiego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 
 
                                                                                                                     Przewodnicząca Rady
                                                                                        /-/ Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-23 12:55:25
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-23 12:55:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-23 12:55:28
Artykuł był wyświetlony: 3579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 24 lutego 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 09:54:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
      Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP – współpraca z OSP.
 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025,
 3. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 
                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady
                                                                                                                                 /-/ Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 09:54:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 09:54:32
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 09:54:58
Artykuł był wyświetlony: 3792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 stycznia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-23 08:13:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności Rady za 2016 r.
 7. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2017 r.
 8. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu z działalności w II półroczu 2016 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2017,
 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025,
 3. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nidzica,
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 5. zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
 6. zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
 7. zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 8. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.
 1.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2.  Wolne wnioski.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2017-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-23 08:13:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-01-23 08:13:24
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-01-23 08:17:05
Artykuł był wyświetlony: 4033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XXVI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 29 grudnia 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-16 11:53:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Informuję, że zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie powiatu na rok 2016,
 2. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2017 rok,
 3. zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2017 rok,
 4. ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 roku,
 5. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,
 6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Nidzickiego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 7. wyrażenia zgody na oddanie w najem sali dydaktycznej znajdującej się w budynku przy ul. Jagiełły 1 stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
 8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025,
 9. uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2017:
 10. . odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu,
 11.  odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
 12.  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 13.  odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
 14.  dyskusja nad projektem uchwały,
 15.  głosowanie nad projektem uchwały,
 16. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 17. ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Góralska Data wytworzenia informacji: 2016-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wojtaszewska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-16 11:53:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-12-16 11:53:22
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-12-16 12:02:14
Artykuł był wyświetlony: 4739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu